• ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!
  ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!
 • 151 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ И СЛАВА!
  „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
  151 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ И СЛАВА!
 • https://youtu.be/2MFOjTDXxLw?si=ySTS67wP2ZAb4M3w

 • НУ "Васил Левски" - стенопис
  НУ "Васил Левски""
  НУ "Васил Левски" - стенопис
  Стенопис, изработен от световноизвестния художник Станислав Трифонов - Nasimo с даритилески средства по инициатива на родителите.
 • НУ "Васил Левски"
  Мажоретен състав
  НУ "Васил Левски"
  Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта.
 • НУ "Васил Левски"
  Патронен празник 19 февруари
  НУ "Васил Левски"
  Лъвският скок на Димитър Мраценков
 • НУ "Васил Левски" - мажоретен състав
  НУ "Васил Левски"
  НУ "Васил Левски" - мажоретен състав
  Мажоретен състъв на НУ "Васил Левски".
 • НУ "Васил Левски"
  Училищен концерт
  НУ "Васил Левски"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ВИЗИЯ

НУ „Васил Левски“  е училище, което се намира в модерна и комфортна сграда, съчетала  в себе си духа на съвремието с изконните български традиции, възпитаващи в дух на родолюбие, уважение и стремеж към съвършенство. Училището предлага качествено образование, стимулира и подпомага децата и техните семейства да израснат личности със знания, самооценка, търсещи поле за изява.

МИСИЯ

Мисията на НУ „Васил Левски“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само на базово образование, но и на знания, умения и компетентности, необходими за успешна реализация в социалната среда, с проява на уважение към правата на останалите и отговорно собствено поведение.

Училището гарантира образователна подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти и формиране на общочовешки и национални ценности. Съхранявайки добрите традиции, то се развива като образователна система, отговаряща по най-добрия начин на високите изисквания, които поставя съвременното общество - изграждане на  личности с функционална грамотност, чуждоезикови комуникационни компетентности и технологични умения. В центъра на образователно-възпитателния модел е личността на ученика, като целта е неговото емоционално, духовно-нравствено, физическо и социално развитие.

 

"Учим и творим с радост и любов!"

Новини

Записване на класираните деца в първи клас

????ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС! ❗️‼️❗️Записването на класираните деца за първи клас започва на 3 юни 2024 г. от 9:00 часа; ❗️‼️❗️Крайна дата за записване - 5 юни 2024 г. до 17:00 часа.

Научи повече

Електронният прием в първи клас започва на 15 май

Електронният прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна започва на 15 май. Заявления ще могат да се подават чрез електронната платформа https://school.uslugi.io в периода от 10:00 часа на 15 май до 23:59 часа на 27 май.

Научи повече

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. Напомняме Ви, че подаването на документи започва на15.05.2024 г. от 10.00 часа. Електронна платформа за прием в Първи клас: https://school.uslugi.io/ Система от правила за електронен прием в Първи клас: https://school.uslugi.io/documents/pravila.pdf График на дейностите за прием в Първи клас : https://school.uslugi.io/documents/2024/Grafik_2024.pdf

Научи повече

Проекти

Реализирани дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Реализирани дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

За изпълнение на дейностите по проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи, ОПНОИР в НУ „Васил Левски“ - Варна са проведени обучения по Дейност 1, 2, 3 и 4, финансирани по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Дейност 1 Определено е длъжностно лице, което да съхранява получените технически устройства по Дейност 1 на проект № BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За място на съхранение е определен компютърният кабинет.Определеното длъжностно лице предава за временно ползване техническите устройства и ги получава срещу съответни приемателно-предавателни протоколи (Приложения 5 и 6 към Указания за изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“). По проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са предоставени 23 технически устройства за ученици, 9 устройства за учители и универсален шкаф за зареждане на таблети/преносими компютри. Дейност 2 Петима педагогически специалисти извършват дейности като ръководители на групи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в НУ „Васил Левски“ за изпълнение на дейност 2 - обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Изпълнението на дейностите се извършва съгласно утвърдените указания за изпълнение на дейност 2 по проекта. Проведени са краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда и за работа с електронни образователни платформи на ученици от I клас. Сформирани са 8 групи, обучени са 37 първокласници в рамките на 4 учебни часа. На всички ученици са предоставени технически устройства по време на обучението. Обучението е проведено присъствено. Учениците са запознати с устройството на компютъра и как да използват мишка и клавиатура. Запознати са с видовете платформи за обучение в електронна среда и по-подробно с виртуална класна стая в Microsoft Teams. Учениците са придобили умения за изпълнение и предаване на задание в текстов документ и включване в конферентна видео връзка. По време на обучението учениците получиха реални задания, включващи придобитите знания и ги изпълниха успешно. Знанията и уменията на учениците се използват ефективно при обучение в електронна среда. Всички 37 ученици успешно завършиха обучението и са получили сертификати. Дейност 3 Проведени са обучения на 10 педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. Обучени са десет педагогически специалисти, в рамките на 6 академични часа, които са на колеги с дефицити в дигитализацията и на новопостъпили в училището, без педагогически стаж. Обучението е проведено присъствено. В резултата на обучението учителите са придобили знания и умения за:  Създаване на виртуална класна стая в Microsoft Teams;  Добавяне на ученици и учители в нея;  Създаване на задания и учебни материали; Оценяване на задания, предадени от учениците; Задаване срок за изпълнение на задание; Комуникация с учениците през виртуална класна стая; Създаване и администриране на конферентна връзка в Teams. Придобитите умения дават увереност на учителите за работа в електронна среда и провеждане на обучение от разстояние. Учителите са получили сертификати за проведеното обучение. Дейност 4 обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) Проведени са обучения на 26 родители в 5 групи. Обучението е проведено от четирима учители. Продължителността е 2 астрономични часа за всяка група. Родителите са получили сертификати.

Научи повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Научи повече
Проект № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01, проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“

Проект № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01, проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“

Проект № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01, проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече