УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

29.03.2024

ЗАПОВЕД

№ РД-07-344/21.03.2024 г.

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 142, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41, ал. 1  и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и след становище на Обществения съвет  – протокол № 2 от 1.03.2024 г. за прием в първи клас 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

І. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година, както следва:

 1. За учебната 2024/2025 година да се осъществи прием на ученици в първи клас – четири паралелки, 88 ученици.
 2. Четирите паралелки да са на целодневна организация на обучение.

ІІ. Начин за прием в първи клас:

Приемът на деца в І клас в общинските училища на територията на община Варна се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в  училищното образование.

Приета е Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. https://school.uslugi.io/

Съобразно Системата от правила за прием в първи клас и районите за обхват на учениците електронната система класира децата по водещия критерий – близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:

 • първа група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището от 3 (три) и повече години;
 • втора група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но по-малко от 3 (три) години;
 • трета група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището до 1 (една) година;
 • четвърта група: деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището.

Електронната система а прием в първи клас е свързана с локалната база данни „Население“ на община Варна и при попълване на заявление автоматично класира според  адреса на детето, който е по-благоприятен за него. В базата данни са включени само адреси с адресни регистрации към момента на стартиране на системата. Ако по някаква причина липсва информация в базата данни на системата за електронен прием за конкретно дете, заявление се подава само на място в училище, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията на детето.

Когато броят на кандидат-първокласниците надхвърля броя на местата за прием в училището, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии:

 • дете с трайни увреждания над 50 % – 30 точки;
 • дете с един или двама починали родители – 30 точки;
 • други деца от семейството, обучаващи се в училището – 30 точки;
 • дете от семейство с повече от две деца – 30 точки;
 • поредност на желанието на родител/заявител за прием на детето в съответното училище – от 50 до 41 точки.

Електронната платформа за прием в първи клас е публикувана и на електронната страница на Община Варна (https://school.uslugi.io/ ) в рубриката „Прием в първи клас“.

За улеснение на родителите, които имат затруднен достъп до Интернет, НУ „Васил Левски“ осигурява на място компютър и длъжностно лице за съдействие при необходимост. Заявлението се подава в училището, което е избрано като първо желание. Съдействие гражданите могат да получат и в районните администрации.

Гранични булеварди/улици на НУ „Васил Левски“ са: бул. „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Атанас Калчев“, ул. „Искър“, ул. „Тунджа“, ул. „Детелин войвода“, ул. „Розова долина“ и ул. „Борис Киряков“.

https://school.uslugi.io/Rajonirane_Varna/34.html

ІІІ. График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2024/2025 година,:

Приемът стартира на 15 май 2024 г. и се осъществява съобразно График на дейностите, утвърден от Община Варна, публикуван в сайта на Община Варна https://school.uslugi.io/documents/2024/Grafik_2024.pdf. Подаването на заявление и класирането се извършва изцяло в електронната платформа, като заявителят (родител или официален настойник) има право да посочи до 10  училища, подредени по ред на желанието.  

Родителите, подали молби след определения в Графика срок, подават документи за записване в училища, в които има свободни места.                                                                                              

ІV. Необходими  документи при записване:

 1. Оригинал ал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
 2. Копие на документ за адресна регистрация (оригиналът се представя за сверка).
 3. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се представя за сверка).
 4. Документ, доказващ съответното посочено предимство.

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението.

 1. Назначавам:

Комисия за прием на документи и записване на първокласници в състав:

 1. Румяна Кателиева, ЗДУД – председател
 2. Диана Атанасова, старши учител – член
 3. Станислава Иванова, старши учител – член
 4. Светослава Янева, старши учител – член
 5. Ивета Цинцарска, учител – член

Задачи на комисията:

 1. Поставя правилата за прием на първокласници на видно и достъпно за родителите място в училището.
 2. Публикува информацията за реда, сроковете и графика на дейностите в сайта на училището.
 3. Приема документите и проверява редовността им.
 4. Подрежда документите на учениците по входящи номера и ги класира, съгласно посочените по-горе критерии.
 5. Изготвя протокол на записаните ученици и предава протокола на директора на училището за утвърждаване.
 6. След утвърждаване на протокола от директора, поставя списъците на видно място в училището в определения срок.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

  

Стела Петрова

Директор НУ „Васил Левски”