Прием в НУ "Васил Левски"

Прием в НУ "Васил Левски"

Прием в първи клас - община ВАРНА --------> https://school.uslugi.io/

График на дейностите за прием в първи клас на територията на община Варна за учебната 2023/2024 година  ----> https://school.uslugi.io/documents/2023/Grafik_2023.pdf.

Райони ---->  https://school.uslugi.io/Rajonirane_Varna/34.html 

Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.

Община Варна изготвя списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в І клас и го изпраща в срок до 31 януари в училището. За населените места с повече от едно училище децата в списъка се разпределят по прилежащи райони на обхват.

В срок до 15 септември училището изпраща в община Варна сведение за децата, записани в І клас към момента.

Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Директорът информира началника на регионалното управление на образование за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година в срок до 10 април.

За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в I клас и извършва всички дейности по приема на учениците

Комисията класира децата, съгласно критерии – чл. 43 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и разработената от община Варна система за прием. Времето на подаване на заявлението не е критерий. Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

Приемане на ученици в I клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на регионалното управление на образование по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.