Заповед за предприемане на мерки за борба с грип и ОРЗ

Заповед за предприемане на мерки за борба с грип и ОРЗ

Заповед за предприемане на мерки за борба с грип и ОРЗ

13.01.2023 г.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА

ул. Места №27, тел. 052/370-693, e-mail: school@nulevski.com

 

ЗАПОВЕД

РД-07-201/13.01.2023 г.

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1, т. 2 от Наредба 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Протокол №1 от заседание на Областната оперативна  комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ, утвърдена със Заповед на Директора на РЗИ- Варна №РД-02-14/09.01.2023 г.

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се засили дезинфекционният режим като се осъществява четирикратна дезинфекция с материали на спиртна и хлорна основа, при спазване на указанията на производителя.

2. Да се почистват перилата, бравите, вратите, повърхностите в помещенията и коридорите. 

3. Да се постави мокър дезинфекционен филтър за обувки на външните входове на училището и пред пункта за раздаване на храна.

3. Областната оперативна  комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ препоръчва носене на защитни маски за лице.

4. Да се провежда строго, ежедневно медицинско наблюдение при сутрешния прием на учениците, както и преди началото на втора смяна от Мрийка Рачева – училищна медицинска сестра. Същата да съобщава в РЗИ – Варна, дирекция „Надзор на заразните болести“ всеки работен ден от 8:30 ч. до 9:30 ч. броя на отсъстващите ученици в предходния ден, поради заболявания от грип и ОРЗ, както и общия брой ученици в училището.

5. В началото на учебните занятия, учителите да провеждат с учениците кратки беседи за разясняването на задължителната личната хигиена – по-често миене на ръцете, особено преди хранене.

6. Да се обърне внимание на учениците да не споделят храни и напитки, когато са в училище.

7. Да се осигури постоянна възможност учениците да измиват ръцете си с топла вода и сапун.

8. Да се проветряват редовно помещенията.

9. Да не се допуска струпване на родители при закупуване на купони за обедното хранене на учениците и при предаване на учениците в края на учебния ден.

Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици, учители, служители и родители за сведение и изпълнение чрез полагане на подпис и чрез информационното табло на първи етаж. Да се публикува копие от настоящата заповед в сайта на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева – ЗДУД.

За неизпълнение на заповедта виновните лица носят отговорност по силата на Кодекса на труда.

            

СТЕЛА ПЕТРОВА

Директор на НУ „Васил Левски