Реализирани дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Реализирани дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Реализирани дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

31.12.2023 г.

За изпълнение на дейностите по проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи, ОПНОИР в НУ „Васил Левски“ - Варна са проведени обучения по Дейности 2, 3 и 4, финансирани по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейност 1 Определено е длъжностно лице, което да съхранява получените технически устройства по Дейност 1 на проект № BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За място на съхранение е определен компютърният кабинет.Определеното длъжностно лице предава за временно ползване техническите устройства и ги получава срещу съответни приемателно-предавателни протоколи (Приложения 5 и 6 към Указания за изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“). По проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са предоставени 23 технически устройства за ученици, 9 устройства за учители и универсален шкаф за зареждане на таблети/преносими компютри.

Дейност 2 Петима педагогически специалисти извършват дейности като ръководители на групи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в НУ „Васил Левски“ за изпълнение на дейност 2 - обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Изпълнението на дейностите се извършва съгласно утвърдените указания за изпълнение на дейност 2 по проекта. Проведени са краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда и за работа с електронни образователни платформи на ученици от I клас. Сформирани са 8 групи, обучени са 37 първокласници в рамките на 4 учебни часа. На всички ученици са предоставени технически устройства по време на обучението. Обучението е проведено присъствено. Учениците са запознати с устройството на компютъра и как да използват мишка и клавиатура. Запознати са с видовете платформи за обучение в електронна среда и по-подробно с виртуална класна стая в Microsoft Teams. Учениците са придобили умения за изпълнение и предаване на задание в текстов документ и включване в конферентна видео връзка. По време на обучението учениците получиха реални задания, включващи придобитите знания и ги изпълниха успешно. Знанията и уменията на учениците се използват ефективно при обучение в електронна среда. Всички 37 ученици успешно завършиха обучението и получиха сертификати.

Дейност 3

Проведени са обучения на 10 педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. Обучени са десет педагогически специалисти, в рамките на 6 академични часа, които са на колеги с дефицити в дигитализацията и на новопостъпили в училището, без педагогически стаж. Обучението е проведено присъствено. В резултат на обучението учителите са придобили знания и умения за:

  • Създаване на виртуална класна стая в Microsoft Teams;
  • Добавяне на ученици и учители в нея;
  • Създаване на задания и учебни материали;

Оценяване на задания, предадени от учениците;

Задаване срок за изпълнение на задание;

Комуникация с учениците през виртуална класна стая;

Създаване и администриране на конферентна връзка в Teams.

Придобитите умения дават увереност на учителите за работа в електронна среда и провеждане на обучение от разстояние. Учителите са получили сертификати за проведеното обучение.

Дейност 4 Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) Проведени са обучения на 26 родители в 5 групи. Обучението е проведено от четирима учители. Продължителността е 2 астрономични часа за всяка група.

Родителите са получили сертификати.