Вътрешните правила на НУ „Васил Левски” – гр. Варна за предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешните правила на НУ „Васил Левски” – гр. Варна за предоставяне на достъп до обществена информация

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вътрешните правила на НУ „Васил Левски” – гр. Варна за предоставяне на достъп до обществена информация уреждат приемането, регистрирането, разпределението, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Тези правила не се прилагат за достъп до лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, и до класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/. Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в НУ „Васил Левски”.

Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на достъп до обществена информация на гражданите и юридическите лица при спазване на законовия ред и въз основа на принципите на:

 • Откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 • Осигуряване на еднакви условия за достъп;
 • Осигуряване на законност при търсенето и при получаването й;
 • Защита на правото на информация;
 • Гарантиране сигурността на обществото и държавата.
 • Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
 • Информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител.
 • Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.
 • Информацията по ал. 3 се поддържа и в електронен вид.
 • Този закон не се прилага за достъпа до лични данни.
 • Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

Официалната информация се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

Служебната информация е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.Файл
ВЪТ РЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ)

. Вътрешните правила на НУ „Васил Левски” – гр. Варна за предоставяне на достъп до обществена информация уреждат приемането, регистрирането, разпределението, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Тези правила не се прилагат за достъп до лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, и до класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/. Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в НУ „Васил Левски ”. Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на достъп до обществена информация на гражданите и юридическите лица при спазване на законовия ред и въз основа на принципите на: - Откритост, достоверност и пълнота на информацията; - Осигуряване на еднакви условия за достъп; - Осигуряване на законност при търсенето и при получаването й; - Защита на правото на информация; - Гарантиране сигурността на обществото и държавата. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. (2) Информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител. (3) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор. (4) Информацията по ал. 3 се поддържа и в електронен вид. (5) Този закон не се прилага за достъпа до лични данни. (6) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала. Официалната информация се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. Служебната информация е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации. В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

15.09.2023

Файл
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ДО ДИРЕКТОРА НА НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ВАРНА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ От ................................................................................................................................. (трите ви имена или наименование на ЮЛ, от чието име подавате заявлението) ........................…………....................................………………………………………. (адрес: улица и номер, номер на блока, град) ...........................…….................................................... (ако желаете, можете да посочите телефонен номер за връзка) УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена наличната информация относно ....................…..........……………............... . На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъдат предоставени следните документи: 1........................................... 2........................................... 3........................................... Желая да получа исканата от мен информация в следната форма: - преглед на информацията - оригинал или копие; - устна справка; - копия на хартиен носител; - копия на технически носител.

15.05.2023