ЕТИЧЕН КОДЕКС на НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. ВАРНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС на  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. ВАРНА

Раздел І

ОБХВАТ НА КОДЕКСА

            Чл.1. Етичните правила на този Кодекс са приложими спрямо учителите, работниците и административния персонал /наричани за краткост служители/ в НУ „Васил Левски“, относно:

  1. Отношения между служители, деца, родители, представители на фирми и организации, граждани.
  2. Взаимоотношения между отделните служители.
  3. Правата и задълженията на самите служители.

Раздел IІ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл. 2. Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в НУ „Васил Левски“ и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището.

            Чл. 3. (1) Дейността на всички работещи в НУ „Васил Левски“  се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

            (2) Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдействат за провеждането на държавната политика в сферата на образованието.

            (3) Служителите в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в НУ „Васил Левски“.

            (4) Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на учениците и техните семейства.

(5) Служителите следват поведение, което не накърнява престижа на НУ „Васил Левски“, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

            (6) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

Раздел ІІІ

ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

 

Чл. 4. (1) Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

  1. Детството е изключително важен период от живота на човека.
  2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.
  3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
  4. На всяко дете е гарантирано правото на: свобода на изразяване на мнение; свобода на мисълта, съвестта и религия; формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.

Чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл. 8. Във всички случаи се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл. 9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.