Дневно разписание на Начално училище „Васил Левски“ през учебната 2022/2023 година

Дневно разписание на Начално училище „Васил Левски“ през учебната 2022/2023 година

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА

ул. Места №27, тел. 052/370-693, e-mail: school@nulevski.com

 

 

ЗАПОВЕД

№ РД-07-599/13.09.2022 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с организацията на учебния ден в училището

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Дневно разписание на Начално училище „Васил Левски“ през учебната 2022/2023 година, както следва:

 

  1. Начало и край на учебния ден:

За ученици

от:

Начало на учебния ден

Край на учебния ден

Особености при организацията на учебния ден

 

I IІ клас

8:10

16:45

при 5 учебни часа

 

 

17:30

при 6 учебни часа

ІІІ IV клас

8:00

17:20

при 5 учебни часа

 

 

18:10

при 6 учебни часа

 

2. Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

 

Клас

Продължителност на учебния час

Междучасие

I клас

35 минути

Голямо междучасие 30 минути

II клас

35 минути

Голямо междучасие 30 минути

III клас

40 минути

Голямо междучасие 30 минути

IV клас

40 минути

Голямо междучасие 30 минути

 

Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по групи:

Група

Продължителност на учебния час

Междучасие

І – ІІ клас

Iа клас

35 минути

 

 

 

Голямо междучасие 30 минути

Iб клас

35 минути

Iв клас

35 минути

Iг клас

35 минути

ІIа клас

35 минути

ІIб клас

35 минути

ІIв клас

35 минути

ІІІ – ІV клас

ІІIа клас/ IVб клас (сборна)

40 минути

 

Голямо междучасие 20 минути

ІІIб клас

40 минути

ІІIв клас/ IVб клас (сборна)

40 минути

IVа  клас

40 минути

 

  1. Почивки между учебните часове (междучасия) съгласно чл. 9 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

Целодневен режим

Време на почивката

Продължителност

Класове и паралелки, за които се отнася

Особености

 

 

Преди обяд

След 1-вия учебен час

30 минути (голямо междучасие)

Іа, Іб, Ів, Іг

8:45 – 9:15

След 2-рия учебен час

30 минути (голямо междучасие)

ІІа, ІІб, ІІв

9:30 – 10:00

След 3-тия учебен час

30 минути (голямо междучасие)

ІІІа, ІІІб, ІІІв

ІVа, ІVб

9:30 – 10:00

 

Почивки между учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден:

Целодневен режим

Време на почивката

Продължителност

Групи, за които се отнася

Особености

 

 

 

След обяд

След 4-тия учебен час

30 минути (голямо междучасие)

Іа, Іб, Ів, Іг

14:55 – 15:25

След 4-рия учебен час

30 минути (голямо междучасие)

ІІа, ІІб, ІІв

14:55 – 15:25

След 4-тия учебен час

20 минути (голямо междучасие)

сборна ІІІа и ІVб, ІІІб,

сборна ІІІв и ІVб

ІVа

15:30 – 15:50

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение. Информация за дневното разписание на училището, както и за особеностите в организацията на образователния процес да бъдат публикувани на интернет страницата на училището в срок до 30.09.2022 г. от Дария Димитрова, на длъжност старши учител, начален етап.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Румяна Кателиева, «Заместник-директор, учебна дейност».

 

Microsoft Office Signature Line...