НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА

ул. Места №27, тел. 052/370-693, e-mail: school@nulevski.com

 

ЗАПОВЕД

№ РД-07-046/29.09.2023 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 във връзка с чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, след решение на педагогическия съвет (протокол № 1/28.09.2024 г.)

 

ОБЯВЯВАМ:

 

През учебната 2023/2024 година за неучебни, но присъствени дни, следните дати:

 

19.02.2024 г. – Патронен празник на НУ „Васил Левски“

 

02.05. 2024 г. – Спортен празник в НУ „Васил Левски“

 

Заповедта да се сведе до знанието на работещите в училището за сведение и изпълнение. Класните ръководители се задължават да запознаят учениците и техните родители със съдържанието на настоящата заповед. Информация за неучебните дни през учебната 2023/2024 година да бъде публикувана и на сайта на училището за сведение на всички заинтересовани лица.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Румяна Кателиева, «Заместник-директор, учебна дейност».

 

 

 

 

 

 

 

СТЕЛА ПЕТРОВА__________________
Директор на НУ „Васил Левски“ гр. Варна