ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Дария Димитрова, старши учител, отговорно лице за разглеждане на сигнали в НУ „Васил Левски“.

(1) Как може да подадете сигнал за нарушение:

 • Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:
 • 1. Лично, на отговорното лице;
 • 2. Чрез електронна поща, с адрес d.dimitrova@nu-levski.com
 • * Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.
 • Може да подадете устен сигнал на телефон на отговорното лице - 052391453, включително чрез система за гласови съобщения, или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.
 • *Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
 • Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.
 • (2)Сигнализиращо лице по смисъла на този закон е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:
 • 1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
  2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
  3. доброволец или стажант;
  4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество;
  5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
  6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
  7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване. 
 • (3) Защита по този закон се предоставя и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.
 • "Работен контекст" са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.


Файл
Заповед длъжностно лице (служител), отговарящо за разглеждането на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в НУ „Васил Левски“

З А П О В Е Д № РД-07-406/02.05.2023 г. На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), чл.31, ал.1, т.2 и т.6 от Наредба № 15 от 22.07.2019год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с чл.14, ал.2 и чл.16 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) и във връзка с организацията на работата в НУ „Васил Левски“ – Варна в областта на защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения I. ОПРЕДЕЛЯМ: Г-жа Дария Коцева Димитрова – старши учител, начален етап за длъжностно лице (служител), отговарящо за разглеждането на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в НУ „Васил Левски“ – Варна

04.05.2023