Форми на обучение – учебна 2023-2024 г.

Форми на обучение – учебна 2023-2024 г.

Формите на обучение на учениците в НУ «Васил Левски» са:

дневна и индивидуална.

/1/ Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи.
/2/ Обучението в индивидуална форма се организира за отделен ученик.
/3/ Съгласно чл. 111 от ЗПУО и  правилника на НУ "Васил Левски" в индивидуална форма могат да се обучават:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО.